Analiza SWOT

Așezarea geografică, Accesibilitate, Rol teritorial

Puncte tari
• situată pe Valea Buzăului, zonă cu relief atrăgător, potențial turistic
• situată pe DN 10 Buzău - Braşov (zonă de mare interes turistic)
• acces la calea ferată Buzău - Nehoiu
• zonă de trecere spre Vălenii de Munte - Cheia din Judeţul Prahova

Puncte slabe
• lipsa acţiunilor de promovare active a imaginii și zonei Măgura
• aspect neatrăgător, pe alocuri, datorită depozitării deşeurilor și resturilor menajere

Oportunități
• existența unei clase de mijloc, care doreşte să cumpere terenuri, case de vacanță în zonă
• existența programelor de finanţare ale Uniunii Europene destinate zonelor rurale, turistice

Amenințări

• existența pericolului de inundaţii datorită torenților
• existența pericolului alunecărilor de teren (datorită defrişărilor pădurilor)
• posibila extindere a fenomenului de eroziune a solului.

 

Administrația (Primăria, Consiliul local)

Puncte tari
• existența unui document referitor la dezvoltarea locală, adoptat în Consiliul Local
• receptivitate a conducerii primăriei la accesarea fondurilor guvernamentale și europene
• existețta studiului de fezabilitate pentru un proiect de alimentare cu gaze naturale
• derularea proiectului pentru romi (întocmirea gratuită a actelor de stare civilă și de proprietate)

• existența unui proiect de alimentare cu apa pentru Satul Ciuta, prin O.G. nr. 7/2006
• existența unui proiect pentru construirea unei Săli de sport
• existența unui proiect pentru extinderea Planului de Urbanism General

Puncte slabe
• lipsa unei viziuni asupra dezvoltării locale pe baza consultării cetățenilor

• lipsa unui mecanism de informare - consultare conducând la apariţia unor:
     - interpretări rău-voitoare, a zvonurilor
     - la o legitimitate mai redusă a deciziilor
     - lipsa suportului cetățenilor în derularea unor acţiuni
• lipsa unui agent de dezvoltare locală în cadrul primăriei (lipsa de informare cu privire la procedurile de accesare, implementare a fondurilor europene, inclusiv a procedurilor de achiziţii publice)

• posibilități relativ reduse de co-finanțare a proiectelor europene
• capacitate redusă de management și implementare a proiectelor cu finanţare externă (personal cu experienţă și cunoștințe în domeniu)

Oportunități
• existența programelor de finanţare ale Uniunii Europene, destinat zonelor rurale

• existența surselor de informare pentru proiecte cu finanţare guvernamentală și europeană (Direcţia de Agricultură și Dezvoltare Rurală, Consiliul Judeţean, Instituția Prefectului, etc.)
• existența unor organizaţii neguvernamentale (O.N.G.) și firme care oferă consultanță pentru elaborarea și implementarea proiectelor (inclusiv manageri de proiect)
• existența Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
Amenințări
• practica finanțării proiectelor din programe guvernamentale pe criterii politice
• dependența de firmele de construcții în timpul implementării proiectelor cu finanţare externă (posibilitatea depăşirii termenelor și nerespectării contractului cu finanţatorul)
• competiția cu alte comune în obţinerea de finanțări guvernamentale și europene.

 

Infrastructura edilitară, socială, tehnică
Puncte tari

• drum naţional DN 10 în stare bună
• drum judeţean Măgura - Tisău în stare bună (spre obiectivele turistice)
• punte refăcută între satele Ciuta și Badila
• sistem de alimentare cu apă în Satul Măgura
• sistem de alimentare cu apă - prin aducțiune - în zona înaltă a satului Ciuta
• 2 grădiniţe, 2 școli primare, 2 școli generale

• 2 biblioteci şcolare și una publică

• 1 cămin cultural punct farmaceutic
• asistență medicală permanentă în satul Măgura
• asistență socială la domiciliu asigurată pentru persoane care nu se pot îngriji

• existența Spitalului Nifon
Puncte slabe
• nesiguranţa pietonilor, lipsa trotuarelor amenajate
• lipsa spațiilor de aşteptare pentru beneficiarii transportului în comun
• drumuri, uliţe interne neasfaltate, fără şanţuri de scurgere, fără trotuare
• iluminat public insuficient
• lipsa apei curente continue, mai ales pe durata verii (din sistemul existent)
• calitatea necorespunzătoare a apei furnizate de sistemul existent (conţine calcar) și din fântâni
• lipsa unui sistem de alimentare cu apă curentă pentru toate gospodăriile din comună
• lipsa unui sistem de canalizare pt. sistemul actual și a stației de epurare a apelor uzate
• lipsa unui sistem de colectare a deşeurilor menajere
• lipsa sistemului de alimentare cu gaze naturale pentru activități menajere și de producţie
• lipsa unor spații adecvate (capacitate mică) pentru depozitare a deşeurilor
• rata mare a absenteismului de la şcoală al elevilor de etnie romă, din Satul Ciuta
• lipsa zonelor de agrement (parcuri, terenuri de joacă)
• lipsa unor terenuri de sport, a unei săli de sport (lipsă oportunității pentru copii de a practica sportul de masă și sau performanță, • lipsa oportunității de a practica sportul de către tineri și adulţi)

• lipsa asistenței medicale în Satul Ciuta
• lipsa unui cabinet stomatologic în comună
• lipsa unui Centru de zi pentru copiii din familiile defavorizate
• lipsa unui Centru pentru persoane vârstnice
• afectarea stării de sănătate (muşcături, infecţii) și a siguranţei cetățenilor (mai ales noaptea) datorată nr-ului mare de câini comunitari
• lipsa unui magazin alimentar în Cătunul Bradul
• neasigurarea serviciilor veterinare în comună / lipsa unui medic veterinar în comună
• lipsa unui spaţiu adecvat pentru organizarea săptămânală a unui târg / unei pieţe agro-alimentare
• lipsa unui cabinet notarial în comună
Oportunități
• existenta programelor de finanţare ale Uniunii Europene, destinat zonelor rurale (pentru infrastructură, școli, domeniul medical, etc.)
Amenințări
• competiția cu alte comunități în atragerea de finanțări.

 

Populația și resurse socio-umane
Puncte tari

• forţa de muncă accesibilă la costuri relativ reduse

• procent mare de cetățeni care beneficiază de ajutor social prin Legea nr. 416/2001 (resurse umane importante)

Puncte slabe
• lipsa spiritului civic a majorității locuitorilor comunei
• neîncrederea populaţiei în îmbunătățirea relativ rapidă a nivelului de trai în comună
• lipsa spiritului de asociativitate

• impresia / percepţia locuitorilor ca orice investiție în care este implicată primăria este însoțită de corupţie
• mulţi locuitori au calificări care nu sunt cerute pe piaţa muncii
• lipsa dorinţei de reconversie profesională a populaţiei active
• lipsa calificării profesionale a unora dintre tinerii comunei
• scăderea natalității în satul Măgura

• lipsa locurilor de casă pentru tineri

• procent mare de populaţie îmbătrânită în comună
• beneficiarii fondurilor nu muncesc în folosul comunității pentru banii primiţi (așa cum prevede legea)
• existența unor locuinţe cu nivel scăzut de dotare în cadrul minorității rome
• existența unor familii numeroase în spații mici și insalubre care pot provoca îmbolnăviri în masă
• marginalizarea copiilor rromi
• lipsa locurilor de muncă
• creşterea infracționalității
• creşterea procentului de analfabeţi în comună
• creşterea gradului de sărăcie

Oportunități

• existența programelor de finanţare ale Uniunii Europene (Fondul Social European) pentru dezvoltarea resurselor umane
Amenințări
• atracția suscitată de către mediul urban și cel european asupra tinerilor (locuri de muncă, condiţii de viață mai bune, etc.)

 

Resurse naturale și activități economice locale
Puncte tari

• existența unor resurse naturale:
     - pietriş și nisip în albia Râului Buzău
     - calcar, lemn (1708 ha), 2 izvoare naturale
• zonă cu potențial pomicol, plante medicinale, fructe de pădure și fond cinegetic
• existența unor exemple de succes a unor întreprinzători localnici (construcții turistice și comerciale, firme comerciale)
• existența tradițiilor meşteşugăreşti (pietrăritul și prelucrarea lemnului)
• situată în apropierea unor puncte de interes turistic: Muzeului în aer liber "Tabăra de sculptură Măgura", (cunoscută la nivel național), a Vulcanilor noroioşi (Berea), Mănăstirii Ciolanu, Muzeului Chihlimbarului (Colţi); Schitul Nifon și Fântâna lui Mihai Viteazu se află pe teritoriul comunei
Puncte slabe

• lipsa unui plan de acţiune pentru atragerea investiţiilor în zonă
• infrastructura slab dezvoltată pentru activități industriale
• lipsa cunoştinţelor antreprenoriale a potenţialilor întreprinzători
• lipsa unor studii de piaţă pentru posibilele produse ale zonei
• lipsa informării în domeniul finanțărilor externe / neatragerea instituțiilor cu rol de informare în domeniul fondurilor europene

• pierderea treptată a tradițiilor și reducerea nr-ului de meşteşugari
• neexploatarea celor 2 izvoare de ape minerale
• posibilități relativ reduse de co-finanțare a proiectelor europene
• capacitate redusă de management și implementare a proiectelor cu finanţare externă (personal cu experienţa și cunoștințele în domeniu)
Oportunități

• existența programelor de finanţare ale Uniunii Europene pentru turism (pensiuni agro-turistice, înfiinţarea de noi firme, întreprinderi Mici și Mijlocii, etc.)
• extinderea potenţialului turistic
• posibilitatea dezvoltării atelierelor de exploatare a lemnului până la obţinerea produsului finit (mobilă)
• posibilitatea înfiinţării unor centre de colectare pentru produsele naturale din zonă; depozite, uscătoare, iar în timp, a unor fabrici de prelucrare a acestora
• existența unor subvenţii europene pentru pășuni, creşterea animalelor, culturi agricole, etc.
Amenințări
• competiția cu alte persoane juridice (firme) în atragerea de finanțări europene