Infrastructura

Alimentare cu apă şi salubrizare
în comuna Măgura, alimentarea cu apă se relizează prin captari din surse de suprafaţa, lungimea simpla a reţelei fiind de 3,5 km. La reţeaua de alimentare cu apă este racordat doar satul Măgura. Serviciul este asigurat de Primăria comunei Măgura.
Volumul mediu de apă distribuit, se ridică la 2l/s, iar pretul/mc este în prezent de 1,35 lei.
La aceasta reţea de alimentare cu apa sunt racordate 76 de gospodarii din satul Magura.
Alimentarea cu apa in satul Magura se realizeaza si prin reţeaua de la Vernesti, reabitilata recent prin Programul Sapard. La aceasta reţea sunt racordate 150 de gospogarii din satul Magura.
Satul Ciuta nu dispune de sistem de alimentare cu apa. Singura sursa de apa pentru gospodăriile populaţiei din acest sat o constituie fântânile.
Comuna Măgura nu dispune de reţea de canalizare şi nici de staţie de epurare.
tratare secundara a apelor uzate.

Legat de faptul că nu există reţea de canalizare, staţie de epurare a apelor uzate, şi de colectarea defectuoasă a gunoiului menajer, serviciile publice deconcentrate de la nivelul judeţului cu competenţe de monitorizare şi control pe această linie, au sesizat o serie de probleme cu care se confruntă comunitatea locală, dintre care amintim:
=> Instalația centrală a comunei deservește doar 76 de gospodării. În anul 2007 au fost recoltate 24 de probe de apă din care nu s-au încadrat în parametrii de potabilitate un număr de 5 probe, ceea ce reprezintă 20,83%. Acest procent de probe necorespunzătoare se datorează sistemului de dezinfecție a apei în regim discontinuu, cu clorură de var - soluţia de remediere fiind reprezentată de înlocuirea lui prin sistemul de dezinfecție cu clor gazos, asigurându-se astfel dozare permanentă și exactă a clorului activ și continuitatea tratării apei și încadrarea acesteia în parametrii de potabilitate.
=> Instalația centrală Vernești deservește 150 gospodării. La laboratorul Autorității de Sănătate Publică a Judeţului Buzău au fost analizate în anul 2007 un număr de 24 probe de apă din care nu s-au încadrat în parametri de potabilitate un număr de 3 probe, reprezentând 12,5% din totalul probelor. Cauza a fost reprezentată de sistemul de dezinfecție a apei cu clorură de var - deși există aparatura de dezinfecție cu clor gazos, aceasta nu a fost conectată la circuitul apei în Stația Vernești din motive tehnice.
=> Instalaţia centrală de alimentare cu apă deserveşte doar 25% din numărul gospodăriilor de la nivelul comunei, restul aprovizionându-se fântâni. Din 22 de fântâni publice în anul 2007 au fost testate 10. Rezultatele au relevat faptul ca în 80% din probe, valorile nu s-au încadrat în prevederile Legii 458/2002 în care sunt prevăzute criteriile de potabilitate a apei.
=> În prezent, îndepărtarea apelor reziduale se face prin fose septice vidanjabile iar realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare, sunt singurele soluţii pentru o modalitate igienică de eliminare a apelor reziduale.
=> Prezenţa apelor uzate menajere laolaltă cu cele meteorice reprezintă un factor de risc major pentru sănătatea populaţiei şi conduc la degradarea mediului înconjurător, mai ales în zonele văilor naturale care nu sunt amenajate.
Reziduurile solide menajere sunt transportate individual la cele două rampe de gunoi care nu sunt ecologice și nu sunt autorizate sanitar. Pe teritoriul comunei, mai ales pe malul râului există depozite ocazionale de gunoi.
 
Reţeaua de drumuri
Deşi căile de comunicaţie satisfac în prezent o bună parte a necesităţilor actuale, este de remarcat starea proastă a carosabilului la unele drumuri, lipsa sau starea necorespunzatoare a trotuarelor şi marcajelor, lipsa parcărilor amenajate, lipsa şi neintreţinerea corespunzătoare a indicatoarelor rutiere şi neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale.
Lungimea drumurilor şi străzilor comunale este de 16,88 km. Străzile sunt asfaltate pe o lungime de 0,7 km.
Zona mai bine echipată din punct de vedere al utilităţilor este satul reşedinţă de comună.
 
Educaţia
În comuna Măgura există unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar primar şi gimnazial.
În prezent, procesul de învăţământ se desfăşoară în 4 unităţi (2 grădiniţe cu program normal, 2 şcoli), în anul şcolar 2007 - 2008 înregistrându-se un număr de 225 elevi şi 59 preşcolari, care învaţă în 14 săli de clasă şi cabinete şcolare; în învăţământ sunt încadrate 28 persoane ca personal didactic, din care 3 educatori şi 25 învăţători şi profesori.
Toate unitățile şcolare sunt autorizate sanitar.
 
Sănătatea
Referitor la infrastructura din domeniul sănătăţii, în prezent în comuna Măgura funcţionează 1 cabinet medical individual de familie. Acesta este deservit de un medic şi 2 cadre medii sanitare. De asemenea, în satul reşedinţă de comună funcţionează o farmacie umană, în comuna Măgura există şi spitalul Nifon.
 
Cultura
În comună funcţionează în prezent o bibliotecă publică, şi 2 biblioteci şcolare. Biblioteca publică deţine peste 10000 unităţi de bibliotecă, și are 386 utilizatori. Oferă publicului cititor următoarele servicii:
• împrumut la domiciliu;
• sală de lectură.
Comuna are un cămin cultural, în satul Măgura, care funcţionează într-o clădire amenajată şi dotată corespunzător.