Obiectivele strategice

Mediu și resurse naturale
Obiectiv strategic 1. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului (exploatarea raţională a masei lemnoase, împădurirea terenurilor degradabile etc.)

• Amenajamente silvice în zonele cu defrişări de păduri pentru stoparea alunecărilor de teren
• Lucrări de amenajare ameliorare silvică

• Program de formare, conștientizare și educație ecologică a proprietarilor de păduri
• Program de exploatare raţională a masei lemnoase

• Lucrări de ameliorare și corectare torenți

 

Obiectiv strategic 2. Gestionarea durabilă a resurselor naturale ( pietriş, nisip, calcar, izvoare de apă minerală)
• Captarea şi valorificarea surselor de apă naturală, ape minerale
• Exploatarea durabilă a pietrişului, nisipului și calcarului (fără afectarea mediului și a vieţii generaţiilor viitoare); dezbateri pe această tema

 

Obiectiv strategic 3. Valorificarea deşeurilor regenerabile pentru producerea de energie

• Utilizarea rumeguşului în vederea obţinerii combustibil solid (brichetarea rumeguşului)

Obiectiv strategic 4: Conservarea localității ca zonă ecologică și punerea în valoare a mediului înconjurător
• Introducerea unui sistem de colectare a deşeurilor
• Stimularea spiritului civic al cetățenilor în vederea depozitării deşeurilor menajere în locuri special amenajate şi respectului față de mediu
• Introducerea de programe de informare, conştientizare, mediatizare şi educaţie ecologică în școli
• Introducerea sortării şi depozitării selective a deşeurilor

• Lucrări de ameliorare și corectare torenți

• Consolidarea terenurilor în vederea reducerii riscurilor de apariţie a alunecărilor de teren și a inundaţiilor.


Primăria și Consiliul local

Obiectiv strategic 1. Creşterea capacității administrativ-funcționale a primăriei și a transparenței activitățiior decizionale a acesteia

• Iniţierea unui program de training și perfecţionare pentru decidenții și personalul de execuţie din primărie (participarea la: sesiuni de informare, instruiri, seminarii, etc. în domeniul finanțărilor europene, al managementului de proiecte (iniţiere, scriere, implementare, monitorizare şi evaluare), al achiziţiilor publice, etc.
• Crearea unui mecanism de informare și consultare a actorilor locali: consilieri locali, cetățeni, reprezentanţi ai mediului economic, specialiști în diverse domenii (angajaţi ai instituțiilor publice și detașați / arondaţi comunei: medic veterinar, medic, notar, etc.
• Crearea unui mecanism de facilitare a absorbţiei fondurilor europene de către producători, firme, primărie/Consiliu Local
• Înfiinţarea unei structuri pentru aplicarea Planului de Acţiune Locală și a Strategiei de Dezvoltare Locală

 

Infrastructura tehnică, edilitară, socială
Obiectiv strategic 1. Înfiinţarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a reţelelor de utilităţi publice la nivelul întregii comune conform standardelor europene
• Program de dezvoltare a drumurilor comunale cu trotuare, şanţuri, podeţe, drumuri și uliţe asfaltate
• Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă existent
• Completarea sistemului actual de alimentare cu apă pentru acoperirea tuturor gospodăriilor
• Crearea unui sistem nou de alimentare cu apă pentru acoperirea tuturor gospodăriilor
• Sistem de canalizare
• Staţie de epurare ape uzate
• Rampă de depozitare a gunoiului menajer cu sistem de colectare a acestuia
• Staţie de transfer gunoi menajer
• Alimentare cu gaze naturale
• Completarea sistemului pentru asigurarea luminării integrale a tuturor drumurilor și uliţelor de iluminatul public
• Aisgurarea energiei electrice prin intermediul surselor neconvenționale (captarea și transformarea energiei eoliene)
• Căi de acces pentru punctele turistice din zonă
• Dotarea şi amenajarea spaţiilor publice: piașă/târg pentru produse agro-alimentare, stații publice pentru mijloacele de transport în comun, coşuri de gunoi pe drumul naţional, etc.

 

Obiectiv strategic 2. Înfiinţarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea şi modernizarea infrastructurii socio-sanitare la nivelul întregii comune conform standardelor europene
• Cabinete medicale în toate satele
• Cabinet stomatologic
• Centru de zi pentru copiii din familiile defavorizate
• Farmacie
• Cămin pentru persoane vârstnice
• Cantină socială (înființată de primărie și/sau de biserică)

 

Obiectiv strategic 3. Înfiinţarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea şi modernizarea infrastructurii cultural-educative și edilitare la nivelul întregii comune conform standardelor europene
• Reabilitarea și dotarea localurilor şcolilor și a grădiniţelor
• Cămin cultural
• Terenuri de sport la fiecare şcoală din comună

 

Obiectiv strategic 4. Înfiinţarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive şi de agrement la nivelul întregii comune
• Bază sportivă
• Locuri de joacă amenajate pentru copii
• Parc(uri) de agrement
• Sală de sport

 

Resurse socio-umane 

Obiectivul strategic 1. Crearea unui sistem de consiliere permanenta si instruire pentru corelarea forţei de munca locale cu piaţa muncii si pentru potenţialele obiective investitionale din zona.
• Oferirea de programe de calificare în meseriile solicitate pe piaţa muncii locale (meşteşuguri, agroturism, pomicultură, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei de calcar, etc.)

• Organizarea de dezbateri în instituții de învățământ și instituții publice, schimburi de experiență, vizite, întâlniri de lucru

• Organizarea de activități de consiliere profesională și plasare a forței de muncă

înființarea unui centru de mediere a muncii la nivelul comunității locale care să furnizeze informații despre piața locală a forței de muncă, oportunităților de formare, reconversie profesionalăși să organizeze burse locale de locuri de muncă

• Centru de instruire antreprenorială (pt. cei interesați, inclusiv din zonă)
 

Obiectivul strategic 2. Creşterea gradului de asociativitate în vederea stimulării spiritului civic

• Elaborarea unui program de dezvoltare comunitară care să conștientizeze spiritul civic în rândul elevilor și stimularea gradului de
asociativitate al locuitorilor în funcţie de interese și domenii (producători, meşteşugari, protecția mediului, turism, sportiv, social, etc.)

• Crearea unui program privind nediscriminarea cetățenilor în funcţie de etnie, religie, sex, apartenență politică (elevi, tineri, maturi)

 

Obiectivul strateaic 3. Asigurarea personalului necesar serviciilor sociale pentru grupurile ţintă specifice (cămin pentru persoane vârstnice, cantine sociale, etc.)

• Organizarea de cursuri de formare continuă în domeniile educaţional, cultural, sanitar, social
• Asistenţă socială pentru căminul pentru persoanele vârstnice
• Servicii sociale pentru cantina socială
• Servicii sociale pentru beneficiarii centrului de zi

 

Activități economice locale
Obiectivul strateaic 1. Înfiinţarea unor ferme şi exploataţii agricole în vederea aplicării unor tehnologii performante care să conducă la realizarea producţiilor de culturi specifice zonei, de calitate şi cantitate sporite, capabile să reziste concurenţei pe Piaţa Unică ( piaţa romanească și a statelor membre ale Uniunii Europene)
• Înfiinţarea unui mecanism de instruire, informare, consultanță, schimburi de experienţă pentru fermieri și pentru specialiști din domeniul agricol, privind accesarea oportunităților de finanţare (fonduri europene și/sau neguvernamentale etc.) și a facilităţilor disponibile (subvenţii, etc.)

• Organizarea fermierilor, producători agricoli și a crescătorilor de albine în asociaţii care să permită un management mai bun al activităților desfășurate
• Înfiinţarea de loturi demonstrative pentru culturi și tehnologii moderne
• Centru zonal pentru distribuirea materialului semincer specific zonei

 

Obiectivul strategic 2. Sprijinirea creării și dezvoltării de mici unități economice nepoluante și a diversificării activităților acestora de colectare, prelucrare și producţie a materiilor prime și a produselor locale animaliere și forestiere și de comercializare a acestora

• Centre de colectare, prelucrare și desfacere legume și fructe
• I.M.M - uri cu specific local: debitarea și prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei de calcar, produse de balastieră, brichetarea rumeguşului
• Înfiinţarea de ferme de animale conform standardelor europene

 

Obiectivul strategic 3. Dezvoltarea unor activități tradiţionale în cadrul unor unități economice de prelucrare și producţie

• Crearea de unități economice de prelucrare și producţie (sortare, ambalare, conservare și refrigerare legume și fructe, plante medicinale, fructe de pădure) nepoluante

 

Obiectivul strategic 4. Înfiinţarea de pensiuni agro-turistice acreditate, complexe turistice care să ofere pachete de servicii adecvate
• Înfiinţarea de pensiuni agro-turistice
• Înfiinţarea de cabane agro-turistice înscrise în circuitul turistic naţional
• Organizarea proprietarilor de pensiuni şi de cabane în asociaţii care să permită oferirea de programe specifice şi pachete de servicii integrate (trasee turistice, drumeţii, vizitarea unor ateliere meşteşugăreşti, meniuri bazate pe produse naturale şi tradiţionale, etc.)
• Amenajarea şi marcarea unor trasee turistice
• Reabilitarea monumentelor istorice locale

 

Obiectivul strategic 5. Promovarea potenţialului turistic al zonei
• Producerea şi difuzarea de informaţii: site al primăriei, materiale informative (pliante, hărţi cu trasee, monografii, site etc.) privind oportunitățile turistice ale zonei; Introducerea în circuit turistic a monumentelor istorice locale (dezvoltarea de relaţii cu agenţiile de turism din țară).